KVAZIDIMENZIJSKI MODEL ZA NUMERIČKE SIMULACIJE BRODSKOGA DVOTAKTNOGA DIZELSKOG MOTORA
KVAZIDIMENZIJSKI MODEL ZA NUMERIČKE SIMULACIJE BRODSKOGA DVOTAKTNOGA DIZELSKOG MOTORA
Vedran Mrzljak
U doktorskoj disertaciji razvijen je kvazidimenzijski (QD) model izgaranja koji je uspješno implementiran u postojeći nultodimenzijski (0D) numerički model. U odnosu na slična znanstvena istraživanja dizelskih motora s unutarnjim izgaranjem, razvijenim kvazidimenzijskim modelom napravljena su brojna poboljšanja u području matematičkog modeliranja. Prvenstveno, razvijeni numerički model prati radne parametre dizelskog motora u trenutku kada se oni mijenjaju, dakle izračun tlaka i...
NUMERIČKA OPTIMIZACIJA HIDRODINAMIČKIH ZNAČAJKI FORME BRODA U MIRNOJ VODI
NUMERIČKA OPTIMIZACIJA HIDRODINAMIČKIH ZNAČAJKI FORME BRODA U MIRNOJ VODI
Dunja Legović
U radu se opisuje postupak numeričke optimizacije hidrodinamičkih značajki forme broda u mirnoj vodi. Postupak se temelji na metodi potencijalnog strujanja za proračun optjecanja, te na genetskom algoritmu kao optimizacijskoj metodi. Ideja je da se forma broda optimizira samo izmjenom oblika pramčanog bulba i pramčanog ramena, dok ostale karakteristike forme ostaju nepromijenjene. Realiziran je računalni program koji određuje značajke optjecanja brodske forme metodom potencijalnog...
NUMERIČKO MODELIRANJE MEHANIČKOG PONAŠANJA NANOKOMPOZITNIH STRUKTURA
NUMERIČKO MODELIRANJE MEHANIČKOG PONAŠANJA NANOKOMPOZITNIH STRUKTURA
Marino Brčić
U ovom je radu predstavljeno numeričko modeliranje mehaničkog ponašanja nanokompozitnih materijala, zasnovano na računalnoj homogenizaciji kao višerazinskoj metodi modeliranja. Kao uvod, dana je kratka povijest nanomaterijala i teorijska pozadina o ugljičnim nanocijevima i numeričkom modeliranju istih. Također, dana je teorija o kompozitnim materijalima, budući se na teoriji kompozita zasniva i teorija nanokompozitnih materijala. Posebna pozornost obraćena je međudjelovanju...
OPTIMIZACIJA ENERGETSKIH SUSTAVA ZGRADA PRIBLIŽNO NULTE ENERGIJE KORIŠTENJEM DINAMIČKIH SIMULACIJA
OPTIMIZACIJA ENERGETSKIH SUSTAVA ZGRADA PRIBLIŽNO NULTE ENERGIJE KORIŠTENJEM DINAMIČKIH SIMULACIJA
Boris Delač
U doktorskoj disertaciji obrađen je optimirani pristup analizi zgrada s njihovim tehničkim sustavima koje se obnavljaju u cilju postizanja zgrade približno nulte energije. Pristup se temelji na primjeni numeričkih dinamičkih simulacijskih modela koji uključuju zgradu i tehničke sustave, na kojima se provodi cjelovita parametarska optimizacija. Pristupom se uvažava međusobna interakcija zgrade i tehničkih sustava kroz njeno oblikovanje i svojstva koja utječu na potrošnju energije,...
OPTIMIZACIJA PLANIRANJA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE TIJEKOM GRADNJE BRODA
OPTIMIZACIJA PLANIRANJA IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE TIJEKOM GRADNJE BRODA
Rajko Rubeša
Preklapanje izrade tehničke dokumentacije i proizvodnog procesa gradnje broda posljedica je nastojanja skraćivanja trajanja njegove gradnje, ali se time ne moraju nužno smanjiti troškovi i rokovi gradnje broda. Dodatni radovi tijekom proizvodnog procesa gradnje broda mogu se neplanirano povećati ako nacrt distribuira u narednu fazu gradnje broda prije negoli je provjeren i usklađen s međusobno zavisnim nacrtima. U doktorskoj disertaciji istražen je utjecaj redoslijeda i razine...
OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA ZALIHAMA DOBAVLJAČKIH LANACA
OPTIMIZACIJA UPRAVLJANJA ZALIHAMA DOBAVLJAČKIH LANACA
Samir Žic
U ovom doktorskom radu razvijena je integralna metoda optimalnog upravljanja zalihama modernih dobavljačkih lanaca. Klasificirani su utjecajni čimbenici sustava upravljanja zalihama i to: model potražnje za proizvodima, sinkroniziranost radnog vremena, takt dobave proizvoda, minimalna veličina narudžbe i stav poslovnog sustava prema nedostatku traženih proizvoda. Temeljem klasificiranih čimbenika sustava upravljanja zalihama, određeni su čimbenici kvantifikacije pokazatelja sustava...
Optimizacija planiranja izrade tehničke dokumentacije tijekom gradnje broda
Optimizacija planiranja izrade tehničke dokumentacije tijekom gradnje broda
Rajko Rubeša
Preklapanje izrade tehničke dokumentacije i proizvodnog procesa gradnje broda posljedica je nastojanja skraćivanja trajanja njegove gradnje, ali se time ne moraju nužno smanjiti troškovi i rokovi gradnje broda. Dodatni radovi tijekom proizvodnog procesa gradnje broda mogu se neplanirano povećati ako nacrt distribuira u narednu fazu gradnje broda prije negoli je provjeren i usklađen s međusobno zavisnim nacrtima. U doktorskoj disertaciji istražen je utjecaj redoslijeda i razine...
RAČUNALNA TERMOPLASTIČNOST U UVJETIMA VELIKIH DEFORMACIJA TEMELJENA NA VIŠERAZINSKIM METODAMA
RAČUNALNA TERMOPLASTIČNOST U UVJETIMA VELIKIH DEFORMACIJA TEMELJENA NA VIŠERAZINSKIM METODAMA
Neven Munjas
U radu je prezentirana metoda višerazinskog modeliranja termoplastičnih deformacija heterogenih materijala primjenom računalne homogenizacije prvoga reda. Koncept analize koja se vrši na makro i mikro razini sastoji se od prijenosa naprezanja i varijabli stanja s jedne razine na drugu. Problem se na mikrorazini tretira kao izoterman, dok je na makrorazini isti neizoterman. Korištena je teorija velikih plastičnih deformacija. Razvijen je model reprezentativnog volumenskog elementa (RVE)...
SIMULIRANJE ŠIRENJA ONEČIŠĆENJA MORA KVARNERSKOG ZALJEVA IZ PRIOBALNIH ISPUSTA
SIMULIRANJE ŠIRENJA ONEČIŠĆENJA MORA KVARNERSKOG ZALJEVA IZ PRIOBALNIH ISPUSTA
Iva Mrša Haber
Cilj ovog rada je definiranje biološkog modela sanitarne kakvoće stanja mora u Kvarnerskom zaljevu s posebnim naglaskom na priobalno more grada Rijeke gdje se nalazi komunalni ispust (onečišćivač) i plaže za kupanje i rekreaciju, te računalna simulacija gibanja mora, advekcije i difuzije spregnute s kemijskim reakcijama fekalnih koliforma i fekalnih streptokoka te otopljenog kisika. Za kompjutorsku simulaciju korišten je softver MIKE3 danskog hidrološkog instituta. Period...
TERMODINAMIČKA ANALIZA PARNOTURBINSKOG POSTROJENJA TANKERA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENOG PLINA
TERMODINAMIČKA ANALIZA PARNOTURBINSKOG POSTROJENJA TANKERA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENOG PLINA
Igor Poljak
U doktorskoj disertaciji provedena je energijska i eksergijska analiza brodskog parnoturbinskog postrojenja tankera za prijevoz ukapljenog plina. Za potrebe termodinamičke analize izvršena su mjerenja u pogonu pri realnim uvjetima rada postrojenja brodskom mjernom opremom. Analiza Rankineovog regenerativnog ciklusa obuhvaća sljedeće osnovne komponente: glavnu pogonsku turbinu, turbogeneratore, vakuumski kondenzator, evaporator, kondenzator brtvene pare, niskotlačni zagrijač napojne...
ULTRA-HIGH PRECISION POSITIONING VIA A MECHATRONICS APPROACH
ULTRA-HIGH PRECISION POSITIONING VIA A MECHATRONICS APPROACH
Ervin Kamenar
Ultra-high precision mechatronics positioning systems are critical devices in current precision engineering and micro- and nano-systems’ technologies, as they allow repeatability and accuracy in the nanometric domain to be achieved. The doctoral thesis deals thoroughly with nonlinear stochastic frictional effects that limit the performances of ultra-high precision devices based on sliding and rolling elements. The state-of-the-art related to the frictional behavior in the pre-sliding and...