Pages

3D NUMERIČKA SIMULACIJA PROCESA U DIZELSKOM MOTORU
3D NUMERIČKA SIMULACIJA PROCESA U DIZELSKOM MOTORU
Stefano Černjeka
U uvodnom dijelu obijašnjen je princip rada dizelskog motora sa direktnim ubrizgavanjem i emisija štetnih plinova. Nadalje, razvijen je model eksperimentalnog jednocilindričnog PSA motora pomoću OpenFOAM programskog kompleta alata. Opisan je postupak pripreme proračunske mreže i provedbe simulacije. Promjenom parametara temperatura (zraka, stjenki i goriva) provedena je analiza utjecaja na proces u motoru te na tvorbu štetnih produkata.
3D VIZUALIZACIJA EEG SIGNALA
3D VIZUALIZACIJA EEG SIGNALA
Luka Ružić
Završni rad prikazuje korištenje OpenVibe BCI softvera ukomponiranog s Emotiv EPOCuređajem za mjerenje EEG signala. Izvršena je podjela signala s obzirom na frekvenciju. Opisane su karakteristike Emotiv EPOC-a. Prikazani su i objašnjeni scenariji za akviziciju signala, topografski prikaz signala i neurofeedback te opisani postupci kako izmijeniti iste. Analizirani su 3D topografski modeli pri različitim imaginarnih motoričkim aktivnostima. Prikazan je način vizualizacije snimljenog...
3D mapiranje u ROSu
3D mapiranje u ROSu
Ferhad Tuco
Središnju temu ovog diplomskog rada predstavlja istraživanje izvedivosti i pouzdanosti primjene RGB-D osjetila u svrhu 3D mapiranja i navigacije mobilnog robota u zatvorenom prostoru. Problem istovremenog mapiranja (kartiranja) nepoznate okoline i lokaliziranja unutar izrađene karte u robotici je poznat pod nazivom SLAM (engl. Simultaneous localization and mapping). U prvom dijelu rada predstavljeni su neki od postojećih SLAM sustava koji koriste RGB-D osjetila za rad u stvarnom...
3D modeliranje opreme i opremnih sustava jedrilice
3D modeliranje opreme i opremnih sustava jedrilice
Emir Bešić
U ovom radu je bio zadatak opisati i izvršiti odabir opreme i opremnih sustava za odabranu jedrilicu. Kako bih predočio što jednostavnije i opisao opremu jedrilice Oceanis 55 koristio sam relevantna klasifikacijska društva pomoću kojih sam izabrao opremu i izvršio odabir uz standardne kataloge brodske i nautičke prirode. Zatim slijedi 3D modeliranje u relevantnim softverima za 3D modeliranje (Rhinocheros, Autocad, Catia..) kako je prikazano u ovom radu. U konačnici uz pomoć...
3D tisak i laboratorijska analiza Wellsove turbine
3D tisak i laboratorijska analiza Wellsove turbine
Moreno Merle
Rješavajući projekt, s ciljem da se u konačnici proizvede isprintana Wellsova turbina, u timskom radu konstruirali smo dijelove turbine i povezali ih u sklop u softwareu CATIA V5 R20. Svaki dio trebao je zadovoljiti određene zahtjeve kako bi proizvod bio funkcionalan te je trebalo voditi računa kako bi 3D print bio ostvariv. U ovom porejktu može se dobiti uvid u način rada elektrane s Wellsovom turbinom, o radu zračnog tunela te o 3D printanju. Kako je u jednoj fazi došlo do...
ADAPTIVNI ALGORITMI ZA UKLANJANJE ŠUMA TEMELJENI NA PRESJECIŠTU INTERVALA POUZDANOSTI PRIMIJENJENI NA BIOMEDICINSKE SLIKE
ADAPTIVNI ALGORITMI ZA UKLANJANJE ŠUMA TEMELJENI NA PRESJECIŠTU INTERVALA POUZDANOSTI PRIMIJENJENI NA BIOMEDICINSKE SLIKE
Hajdi Peić
• Proučavanje recentne literature vezane uz postojeće metode uklanjanja šuma iz slike • Implementacija algoritma relativnog presjecišta intervala pouzdanosti u Matlabu • Sudjelovanje u implementaciji dvodimenzionalne inačice predloženog algoritma za obradu slike • Implementacija tri adaptivne inačice algoritma za uklanjanje šuma iz slike u Matlabu: - 2D LPA-RICI algoritma s podesivim kvadrilateralnim regijama - 2D LPA-RICI algoritma s podesivim oktagonalnim regijama...
AERODINAMIKA 2D AEROPROFILA S PRIMJENOM
AERODINAMIKA 2D AEROPROFILA S PRIMJENOM
Evelin Frank
U ovome radu prikazan je povijesni razvoj aerodinamike i njeno značenje. Objašnjeni su osnovni pojmovi, te geometrijske i aerodinamičke veličine zračnog profila. Budući da su realni (trodimenzionalni) problemi izričito kompleksni, uveli smo pojednostavljenja. Postavili smo jednadžbe za slučaj dvodimenzionalnog strujanja fluida oko aeroprofila, za slučaj stalnog protoka, ispodzvučne brzine strujanja, bez prisutnosti trenja, te bez vrtloženja. Matematički smo prikazali izgled...
ALUMINIJ U BRODOGRADNJI
ALUMINIJ U BRODOGRADNJI
Danijel Jožić
Rad ne sadrži sažetak.
AMPLITUDNI SPEKTAR ISPRAVLJAČA I NJIHOV UTJECAJ NA MREŽU
AMPLITUDNI SPEKTAR ISPRAVLJAČA I NJIHOV UTJECAJ NA MREŽU
Matej Hanžek
U prvom dijelu ovog rada prikazani su problemi kod napajanja različitih uređaja kao posljedica nelinearnosti trošila. Nakon toga slijedi pobliže objašnjenje rada ispravljača te razne izvedbe (kao na primjer jednofazni mosni spoj), s pripadajućim valnim oblicima. Ti su valni oblici prikazani kroz simulacije u programskom paketu „Proteus 8 Demonstration“ (prilog A) i „Simplorer Simulation Center 7.0.“, te prikazuju ispravljeni izlazni istosmjerni napon s idealnim ulaznim...
ANALIZA A/D PRETVORNIKA
ANALIZA A/D PRETVORNIKA
Mate Mihaljević
Ovaj rad ukazuje na granu elektronike koja se bavi mjerenjem fizikalnih pojava i njihovom pretvorbom u digitalni oblik kako bi se mogla interpretirati ili koristiti za daljnje primjene. Danas postoji velik broj različitih analogno – digitalnih pretvornika s različitim rezolucijama, propusnošću, točnošću, arhitekturom, pakiranjem, zahtjevima snage i temperaturnim rasponima, pokrivajući širok spektar potreba za određenim performansama. Tako postoji niz aplikacija u prikupljanju...
ANALIZA AERODINAMIKE VJETROTURBINE
ANALIZA AERODINAMIKE VJETROTURBINE
Domagoj Štefan
Rad ne sadrži sažetak.
ANALIZA AKUSTIČKOG APSORPCIJSKOG PANELA
ANALIZA AKUSTIČKOG APSORPCIJSKOG PANELA
Anton Blažević
Ovaj završni rad opisuje pojavu apsorpcije kao alata za kontrolu akustičkog polja u zatvorenim prostorijama. Na početku rada opisane su vrste valova te zvučni val u zraku. Slijedi opis razne pojave pri širenju zvuka pri čemu se obratila posebna pažnja na apsorpciju. Osnovni alat za apsorpciju zvučnih valova u zraku su porozni apsorberi pa su u radu opisani apsorpcijski materijali koji se koriste u praksi te je analiziran utjecaj udaljenosti poroznog apsorbera od zida na koeficijent...

Pages